Модул DYNAMIC REPORTS

Софтверскиот пакет губи многу од својата вредност доколку не содржи моќен генератор на извештаи. Во пракса секогаш е потребна можност за брзо и едноставно креирање на сложени извештаи. Dynamic Reports модулот претставува круна на целиот ERP затоа што претставува комплетен менаџмент систем за извештаи.

 • Четири типови поддржани извештаи (Табеларни, Пивот, Извештаи креирани со Report Designer и Графички извештаи си широка лепеза на типови на графикони).
 • Автоматско креирање на форми за внесување на параметри на извештајот.
 • Автоматско креирање на пребарувања на параметри за извештајот.
 • Целокупна контрола на јазикот и насловите на колоните на извештајот.
 • Неограничена хиерархија на групи и подгрупи на податоци.
 • Неограничени можности за сортирање, групирање, филтрирање на податоци.
 • Избор на колони кои ќе бидат прикажани или нема да бидат прикажани во извештајот.
 • Автоматско вметнување на зависности и филтри при задавањето на параметри на извештајот.
 • Лесно прилагодување на форматот на извештајот.
 • Лесни измени и снимање на дизајнот на извештајот или генерирање на нов извештај.
 • Користење на податоци од локален или далечински сервер.
 • Менаџирање на групи на корисници со специјфични права на пристап на генерираните извештаи.
 • Нема потреба за копирање на фајлови од извештаи низ мрежата.
 • Моќен генератор на Пивот табели со Drill Down можности.
 • Нулта администрација на целиот систем.
 • Пристап на податоците преку интернет

Галерија