• ФИНАНСОВО КНИГОВОДСТВО

  Како модул кој ги обединува останатите во една целина, финансовото книговодство е она кое ќе ви даде целосна слика за состојбата на Вашата компанија. Тука се сублимирани податоците внесени преку останатите модули, а мноштвото извештаи Ви овозможуваат во секој момент да имате пристап до сите оперативни податоци. Работата на модулот се заснова врз следните принципи:

  Книжења организирани во финансови налози од различен тип и извештаи поврзани со истите

  Внесен основен контен план, кој додатно многу лесно може да се прилагоди на потребите на фирмата бидејќи е флексибилен и толерира променлива аналитика

   внесување и преглед на партнери со кои соработува фирмата

  дневник на книжење од кој се добиваат детални анализи од типот на аналитичка картица на конто, обврски, побарувања, евиденција на ДДВ, девизен промет, салдо по шифра и сл.

  останати прегледи по разни критериуми: на ниво на претпријатие или по организациони единици, по период, по класи, групи или конта, по аналитичко конто, заклучен лист, бруто биланс и отворени ставки

  автоматско генерирање на почетната состојба по салда и по ИОС-и на почетокот на секоја календарска година, со што се затвора претходната финансова година, а заклучните финансови податоци се префрлуваат во соодветен налог од новата календарска година.

 • МАГАЦИНСКО И МАТЕРИЈАЛНО

  Како модул кој ги обединува останатите во една целина, финансовото книговодство е она кое ќе ви даде целосна слика за состојбата на Вашата компанија. Тука се сублимирани податоците внесени преку останатите модули, а мноштвото извештаи Ви овозможуваат во секој момент да имате пристап до сите оперативни податоци. Работата на модулот се заснова врз следните принципи:

  Книжења организирани во финансови налози од различен тип и извештаи поврзани со истите

  Внесен основен контен план, кој додатно многу лесно може да се прилагоди на потребите на фирмата бидејќи е флексибилен и толерира променлива аналитика

   внесување и преглед на партнери со кои соработува фирмата

  дневник на книжење од кој се добиваат детални анализи од типот на аналитичка картица на конто, обврски, побарувања, евиденција на ДДВ, девизен промет, салдо по шифра и сл.

  останати прегледи по разни критериуми: на ниво на претпријатие или по организациони единици, по период, по класи, групи или конта, по аналитичко конто, заклучен лист, бруто биланс и отворени ставки

  автоматско генерирање на почетната состојба по салда и по ИОС-и на почетокот на секоја календарска година, со што се затвора претходната финансова година, а заклучните финансови податоци се префрлуваат во соодветен налог од новата календарска година.

 • ВЛЕЗНИ ФАКТУРИ И НАБАВКИ

  Важноста на овој дел од целината е штп тој овозможува детално следење и менаџирање со трошоците од влезните фактури на фирмата. Фактурите со прием на роба се базираат врз веќе направени документи (приемници) од магацин, и врз основа на нив и останатите трошоци се калкулира влезна цена на артиклите кои се купуваат од добавувачи. Во делот на Комерција се внесуваат трошковните фактури на фирмата, односно разни влезни фактури кои не се поврзани со прием на роба. При внос на трошковните фактури истите автоматски се книжат во налози во финансово, додека за фактурите поврзани со прием на роба исто така има автоматско книжење кое се прави дополнително по внесот на самата фактура. Основните принципи на работа на модулот се:

  внесување на влезните фактури (фактури со прием на роба)

  Поврзување со приемници од магацин и преземање на ставки од истите

  автоматско распоредување на вредноста на трошоците по артиклите и формирање на набавна цена внесување на трошковни фактури (фактури без прием на роба)

  можност за корекција во неколку основни табели од базата во кои самиот корисник може да внесува или корегира по потреба податоци од типот на курсна листа, типови на трошоци, видови калкулации и сл

  прегледи кои овозможуваат основен увид во евиденцијата на различните типови влезни фактури, како и категоризација на трошочните елементи од влезните фактури и распоредување на трошоците по ОЕ

 • ВЛЕЗНИ ФАКТУРИ

  Овој модул претставува евиденција на излезните фактури, односно на фактури за купувачи. Опфаќа дефинирање и внесување на различни видови на излезни фактури според потребата на корисникот. Модулот работи врз следните принципи:

  генерирање на фактури од материјални документи (испратници), при што автоматски се преземаат ставките од една или повеќе испратници

  генерирање на фактури за услуга

  пристап до табела со која корисникот сам ги дефинира типовите фактури со кои работи фирмата

  можност за автоматско книжење на фактурите во соодветни налози во финансовото книговодство

  можност за различни формати на печатење на фактурите, дефинирано според барањата на корисникот

  генерирање на Книжни ноти (одобренија и задолженија) по основ на рекламации - повратници, грешки во фактурирање или одобрени рабати за остварен промет

  низа на различни прегледи за анализа на фактурите (евиденција на фактури – динамичен преглед со можност за групирање на некои податоци, преглед на фактури по партнери, артикли или по данок, како и преглед нанНефактурирани испратници)

 • ИЗЛЕЗНИ ФАКТУРИ

  Овој модул претставува евиденција на излезните фактури, односно на фактури за купувачи. Опфаќа дефинирање и внесување на различни видови на излезни фактури според потребата на корисникот. Модулот работи врз следните принципи:

  генерирање на фактури од материјални документи (испратници), при што автоматски се преземаат ставките од една или повеќе испратници 

  генерирање на фактури за услуга 

  пристап до табела со која корисникот сам ги дефинира типовите фактури со кои работи фирмата 

  можност за автоматско книжење на фактурите во соодветни налози во финансовото книговодство 

  можност за различни формати на печатење на фактурите, дефинирано според барањата на корисникот 

  генерирање на Книжни ноти (одобренија и задолженија) по основ на рекламации - повратници, грешки во фактурирање или одобрени рабати за остварен промет 

  низа на различни прегледи за анализа на фактурите (евиденција на фактури – динамичен преглед со можност за групирање на некои податоци, преглед на фактури по партнери, артикли или по данок, како и преглед нанНефактурирани испратници)

 • ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

  Ова е модул за евиденција на платите на вработените во фирмата согласно законските обврски. Со него се изработува и фајлот кој се предава во ПИОМ. Принципи на работа:

  евиденција на сите компоненти за дефинирање нето плата - дефинирање на бодови, работа во празници, ноќна работа, прекувремена работа, оправдани и неоправдани отсуства, награди, казни, боледувања и сл 

  пресметка на даноци и придонеси, периодични рекапитулари, ПДД-МП 

  можност за внесување или правење измени кај вработени, работни единици, општини, фирми и сл. 

  дефинирање на соодветни за фирмата кредитори, кредити, начин на исплата, проценти и сл. 

  евиденција по штедни и тековни сметки во банки 

  мноштво прегледи (исплатна картица, рекапитулација по сектори, платен список, месечен извештај, кредити по кредитори, вкупен годишен извештај, потврда, картица вработен, доплата на вработување, ПИО, здравство, како и многу други) 

  можност за замена на ставка кај сите вработени, генерирање на МПИН фајл, како и промена на тековните податоци за платата

 • ОСНОВНИ СРЕДСТВА

  Овој модул содржи неколку процеси за пресметка на амортизација на основните средства во фирмата, што овозможува детална материјална и сметководствена евиденција на основните средства. Амортизацијата се пресметува со точност до месец. Модулот опфаќа:

  внесување на основни податоци за секое средство (амортизациона група, набавна цена, дата на изработка, дата на користење, предходна амортизација, локација, статус, како и датата на барање и прием) 

  со користење на соодветни амортизациони стапки, се врши пресметка на амортизацијата, ревалоризации, отписи на основни средства 

  следење на физичкото движење на средствата 

  архивирање на претходна завршена и проверена пресметка 

  пристап и можмост за измени во табели за основни средства, локација на артикал, статус на артикал и сл. 

  Мноштво од прегледи на ниво на фирма или по работни единици (општи списоци, список по години, аналитичка картица, пописна листа, периодична амортизација, како и многу други)

Галерија