СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА ПРОДАВНИЦИ

Општи карактеристики:

Висок степен на автоматизација

Системот овозможува висок степен на автоматизација на процесите така што еднаш внесените податоци не е потребно да се внесуваат повторно во други апликации туку само да се превземаат.

Поврзливост

Системот е отворен, поврзлив со други информациски системи и овозможува експорт на сите извештаи во сите познати формати на податоци и датотеки.

Работа на далечина, Remote Control

Софтверот лесно се конфигурира да работи на далечина на пр. оператотот работи од дома и ги прегледува извештаите во продавницата.

Апликативни модули

 • ФИНАНСОВО КНИГОВОДСТВО
  Интегрирано финансово книговодство

  Се овозможува водење на книговодство на повеќе Фирми 

  Внесување на промет – книжење на налози 

  Одржување на контен план класи, групи, синтетика, аналитика 

  Евиденција на разни шифрарници: типови на документи, коминтенти, тарифи, дефинирање на шифрарник спрема потребите на книговодството. 

  Поважни извештаи:

  преглед на налози за книжење 

  дневник на книжење 

  аналитички картици на по конта и коминтенти 

  синтетички картици 

  пребиени салда по коминтенти 

  состојби на аналитика, синтетика, групи, класи 

  бруто салдо биланс 

  заклучен лист 

  отворени ставки 

  автоматско генерирање на состојба за наредна година. 

  превземање на ставки од еден во друг налог.

 • МАГАЦИНСКО И МАТЕРИЈАЛНО
  Материјално и магацинско работење

  Следење на прометот по магацини и продавници 

  Книжење на промет (испратници, предатници, повратници и сл.) и комплементарни документи (раздолжување на магацин со задолжување на продавница и сл.) 

  Евиденција на шифрарници на артикли, магацини, продавници, тарифи, ценовници, типови на документи и т.н. 

  Книжење на попис 

  Автоматско генерирање состојба за наредна година. 

  Поважни прегледи 

  Лагер листа на магацин продавница 

  Картица на артикал 

  Документи по коминтенти и по типови 

  Документи по тип на документ 

  Артикли по партнери (влез и излез) 

  Документи по број 

  Документи по датум 

  Дневник на книжење 

  Елаборат по попис со кусок, вишок и финансиски разлики

 • Влезни калкулации
  Интегрирано финансово книговодство

  Со овој модул се обработуваат сите влезни фактури кои значат задолжување на магацините со стока. Фактурите можат да бидат девизни или денарски. Со Влезната Калкулација се евидентират и сите други зависни трошоци кои ја оптеретуваат цената на стоката и со нивелација се добива набавната вредност на стоката.Исто така постои автоматизација во однос на за должување на магацинот како и автоматско контирање во книговодството.


 • ВЛЕЗНИ KАЛКУЛАЦИИ
  Излезни Фактури

  Внесување и печатење на излезни фактури (готовински, вирмански, девизни, денарски ...) 

  Внесување и печатење на авансни фактури 

  Автоматско формирање на излезни калкулации 

  Автоматско контирање на излезните фактури и прокнижување во Финансово книговодство. 

  Автоматско прокнижување на испратници во Материјално книговодство 

  Поважни прегледи: 

  Фактури по коминтенти 

  Сторнирани фактури 

  Фактури од датум до датум 

  Книга на излезни фактури

 • МОДУЛ ЗА ПРОДАЖБА
  Модул за продажба (Каса за продавница)

  Евиденција на бар-кодови (повеќе бар-кодови за еден артикал) 

  Продажба ба артикли со и без баркод 

  Изготвување на различни типови на сметки спрема начинот на плаќање 

  Евиденција на состојби на артикли во продавницата 

  Автоматско генерирање на налози за Материјално и Финансово 

  Поважни прегледи: 

  Дневен промет по смени 

  Прегледи на сметки 

  Преглед на продажба по артикли 

  Преглед на уплати и исплати 

  Преглед по вид на наплата 

  Преглед на сметки по вработен 

  Преглед на остварен профит по датуми 

  Преглед на остварен профит по артикли

 • ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА
  Модул за Пресметка на плати (Опционо)

  Евиденција на вработени, работни единици, месечни просечни плати, сите потребни проценти за персонален данок и придонеси, кредитори, кредити, приходи, задршки, стаж, бенифициран стаж. 

  Припрема за пресметка, Пресметка, Архивирање, генерирање на file за ПИО 

  Поважни прегледи 

  Платни списоци по банки и начини на исплата (тековни сметки,штедни книшки и во готово). 

  Кредити по кредитори 

  Картици по вработени

   Општа рекапитулација 

  Интерна рекапитулација 

  Рекапитулација ПДД-МП 

  Рекапитулација по саати 

  Годишни прегледи: Картица на вработен Персонален данок по вработен

 • ОСНОВНИ СРЕДСТВА
  Модул за Евиденција на Основни средства амортизација и ревалоризација (Опционо)

  Евиденција на шифрарници за основни средства со инвентарни броеви 

  Коефициенти за амортизација и револаризација по групи на основни средства 

  Внесување на оттуѓени и новонабавени средства во текот на пресметковниот период. 

  Инвестиции во веќе набавените средства 

  Припрема за пресметка и пресметка на амортизација, ревалоризација и амотртизација на ревалоризацијата 

  Прегледи по пресметка 

  Преглед на основни средства по статус 

  Образци REV-2, REV-3, REV-4 

  Картица на основни средства