СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО

Општи карактеристики:

 Висок степен на автоматизација

Системот овозможува висок степен на автоматизација на процесите така што еднаш внесените податоци не е потребно да се внесуваат повторно во други апликации туку само да се превземаат.

Поврзливост

Системот е отворен, поврзлив со други информациски системи и овозможува експорт на сите извештаи во сите познати формати на податоци и датотеки.

Работа на далечина, Remote Control

Софтверот лесно се конфигурира да работи на далечина на пр. оператотот работи од дома и ги прегледува извештаите во продавницата.

Апликативни модули

 • ФИНАНСОВО КНИГОВОДСТВО
  Интегрирано финансово книговодство

  Се овозможува водење на книговодство на повеќе Фирми 

  Внесување на промет – книжење на налози 

  Одржување на контен план класи, групи, синтетика, аналитика 

  Евиденција на разни шифрарници: типови на документи, коминтенти, тарифи, дефинирање на шифрарник спрема потребите на книговодството. 

  Поважни извештаи:

  преглед на налози за книжење 

  дневник на книжење 

  аналитички картици на по конта и коминтенти 

  синтетички картици 

  пребиени салда по коминтенти 

  состојби на аналитика, синтетика, групи, класи 

  бруто салдо биланс 

  заклучен лист 

  отворени ставки 

  автоматско генерирање на состојба за наредна година. 

  превземање на ставки од еден во друг налог.

 • МАГАЦИНСКО И МАТЕРИЈАЛНО
  Материјално и магацинско работење

  Следење на прометот по магацини и продавници 

  Книжење на промет (испратници, предатници, повратници и сл.) и комплементарни документи (раздолжување на магацин со задолжување на продавница и сл.) 

  Евиденција на шифрарници на артикли, магацини, продавници, тарифи, ценовници, типови на документи и т.н. 

  Книжење на попис 

  Автоматско генерирање состојба за наредна година. 

  Поважни прегледи 

  Лагер листа на магацин продавница 

  Картица на артикал 

  Документи по коминтенти и по типови 

  Документи по тип на документ 

  Артикли по партнери (влез и излез) 

  Документи по број 

  Документи по датум 

  Дневник на книжење 

  Елаборат по попис со кусок, вишок и финансиски разлики

 • УГОСТИТЕЛСКО РАБОТЕЊЕ
  Модул за Угостителско работење

  Најавување на Келнер 

  Внесување на нарачки, промена на маси, печатење на целосна или делумна сметка 

  Печатење на сметки на фискален и нефискален принтер 

  Генереирање на налози за материјално и финансово книговодство 

  Поважни прегледи: 

  Преглед на сметки 

  Преглед по вработени 

  Дневна продажба 

  Преглед на неплатени нарачки 

  Преглед по вид наплата 

  Преглед на сторнирани артикли од нарачки 

  Преглед на сторнирани артикли од сметки 

  Преглед на сторнирани сметки 

  Преглед на гратис сметки по вработен 

  Преглед за фискален принтер 

  Преглед за фискален принтер од датум до датум 

  Препечатење на нарачки

 • Pocket PC (Oпционо)
  Модул за нарачки преку Pocket PC (Oпционо)

  Најавање на келнер со корисничко име и лозинка 

  Преземање на артикли и цени од главниот компјутер 

  Внесување на нарачки 

  Снимање и печатење на нарачки 

  Снимање и печатење на фискални сметки 

  Прегледи 

  Преглед на отворени нарачки по маса 

  Преглед на отворени нарачки по келнери и маси

 • ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА (Опционо)
  Модул за Пресметка на плати (Опционо)

  Евиденција на вработени, работни единици, месечни просечни плати, сите потребни проценти за персонален данок и придонеси, кредитори, кредити, приходи, задршки, стаж, бенифициран стаж. 

  Припрема за пресметка, Пресметка, Архивирање, генерирање на file за ПИО 

  Поважни прегледи 

  Платни списоци по банки и начини на исплата (тековни сметки,штедни книшки и во готово). 

  Кредити по кредитори 

  Картици по вработени

   Општа рекапитулација 

  Интерна рекапитулација 

  Рекапитулација ПДД-МП 

  Рекапитулација по саати 

  Годишни прегледи: Картица на вработен Персонален данок по вработен

 • ОСНОВНИ СРЕДСТВА (Опционо)
  Модул за Евиденција на Основни средства амортизација и ревалоризација (Опционо)

  Евиденција на шифрарници за основни средства со инвентарни броеви

  Коефициенти за амортизација и револаризација по групи на основни средства

  Внесување на оттуѓени и новонабавени средства во текот на пресметковниот период. 

  Инвестиции во веќе набавените средства 

  Припрема за пресметка и пресметка на амортизација, ревалоризација и амотртизација на ревалоризацијата 

  Прегледи по пресметка 

  Преглед на основни средства по статус 

  Образци REV-2, REV-3, REV-4 

  Картица на основни средства